Ledarskap är att leda människor på vägen till det uppsatta
målet.

Ledaren håller kontroll på vägen, arbetar med
sammanhållningen, pekar på vad som är viktigast att göra och följer
utvecklingen. Ledaren skall finnas nära personalen och se till att den har, vad
den behöver för att utföra sitt arbete. Ledarskap innebär att stötta, bana väg
och att erbjuda lämpliga arbetsredskap.

Ledaren skall dessutom hålla ledningen informerad.

Ledningen är mer resultatinriktad. Hur skall vi utveckla
organisationen för att nå våra mål? Ledningen stöttar ledaren, bistår med
resurser och kontrollerar. Ledningen tar emot information av ledaren och
utvecklar organisationen.

Om de anställda är illojala beror det oftast på, att de inte
har förtroende för ledaren.

I företag idkas ofta, för mycket ledning och för lite
ledarskap. Detta leder till att personalen blir vilsen och arbetar vidare, utan
att känna riktig delaktighet i organisationen. De känner inte den trygghet och
det stöd från sin ledare, som de behöver.

Att lägga kraft på att utveckla ledaren i företag lönar sig.

Tempot idag är högt uppskruvat och lönsamhetskraven är höga
inom de flesta företag och organisationer.

Delegering innebär att vi skickar vidare de arbetsuppgifter,
som vi inte hinner med, till en annan person.

Tyvärr är det ofta så, att även nästa person i kedjan är
hårt belastad. Det arbetet som har delegerats, riskerar att falla i glömska.
Effekten av detta kan bli att långsiktiga åtgärder, som bör vidtas för
företagets lyckosamma framtid, tappas bort.

Delegering bör alltid innefatta en skriftlig dokumentation
för uppföljning.

Det är viktigt att företag har luft i sin organisation. Det
bör finnas tid för pauser och återhämtning. Om den tiden inte finns, riskerar
personalen att arbeta för hårt, med press från för många håll. Personalen är
människor, inte maskiner.

Underhåll av både maskiner och personal bör ingå i
företagets investerings- och kostnadsbudgetar.

Varken maskiner eller människor klarar av att bli nerkörda.
För att de inte skall bli skrot, behöver de underhållas, repareras, renoveras
och servas. Lite vaxning och polering är också välgörande.